Archive for November 18th, 2012

“Hixhreti dhe mesazhet e tij”

       Xhamia „BASHKIMI“ me datë 16.11.2012 (pas Jacisë) në lokalet e saja organizoi tribunë me temën „Hixhreti dhe mesazhet e tij“ Për të diskutuar rreth kësaj teme shumë të rëndësishme historike Islame, ligjërues ishin: