Archive for November 17th, 2015

Hadithe të zgjedhura të Muham-medit a.s.

hadithe 2

Falënderimi i takon All-llahut xh.sh, selamet janë mbi Muham-medin a.s dhe pasuesit e tij. Vëllezër besimtarë: Edhe në këtë hutbe  sjellim thënje të  Muham-medit a.s: Thotë Pejgamberi ynë Muham-medi a.s: