Archive for May, 2013

IDENTITETI ISLAM TEK SHQIPTARËT DHE INTEGRIMI NE EVROPË

Mr.  Muhidin Ahmeti «O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vetes». (Kur’an, Huxhurat: 13) «Nuk ka paqe mes kombeve pa paqe mes feve. Nuk ka paqe mes feve pa dialog midis feve. Nuk ka dialogu ndërmjet feve pa një studim […]