Archive for July, 2014

Duro o agjërues, shpërblimi po afrohet

,, E kur robërit e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua´´(El-Bekare,186).   Besimtarë të nderuar, vëllezër dhe motra: Jemi në përfundim të muajit më të

Festat e Bajramëve

Pa dyshim se festat e Bajramit janë gëzim dhe emocion i vecantë për besimtarët  Islam. Edhe festa e Fitër Bajramit  dhe ajo e Kurban Bajramit, kanë vecorit dhe karekteristikat e veta me anë të së cilave dallohen, por tek besimtarët kënaqësia dhe gëzimi është gati i njejtë. Fitër Bajrami vjen mbas kryerjes së një obligimi […]

Nata e Kadrit, nata me vlerë më shum se njëmijë muaj

,,Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit. E ctë bëri ty të dijsh se c’është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj! Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje. Ajo (që përcakton Zoti) është paqë […]

Mirësia në Islam

,, Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të mbara, e mosni në mëkate e në armiqësi. Kini dro dënimit të All-llahut, se me të vërtetë All-llahu është ndëshkues i fortë ´´ (El-Maide, 2). Hamdi i takon vetëm All-llahut të madhërishëm, përshëndetjet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Tij, Muham-medin s.a.w. Kënd e […]

Sadakatul Fitri dhe rregullat e tij

Me Sadakatul Fitër, nënkuptojmë:,, Dhënien e një pjese të pasurisë në mënyrë të obliguar për shkak të përfundimit të agjërimit dhe fillimit të ngrënies, mos agjërimit´´. Sadakatul Fitri sipas fukahave të medhhebit Hanefij, është Vaxhib, dhe u bë obligim në vitin e dytë të hixhretit(shpërnguljes së Muham-medit a.s në Medine, në të njejtin vit kur […]

Beteja e Bedrit, fitorja e parë e muslimanëve

,, Përkujtoni kur All-llahu ua premtoi njërin prej dy grupeve se është i juaji, e ju dëshironit t’ju takojë ai (grup)i paarmatosur, ndërsa All-llahu dëshiroi që me premtimet e Tij ta vendosë të vërtetën e ta zhduk në themel mbeturinën e mohuesve ´´ -(El-Enfal,7). Lufta në bedër ndodhi në muajin e fitoreve të shumta të […]

Mos u bë lakmitar i kësaj bote

,,E kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, ai thotë: O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira e të kompenzoj atë që lëshova ! Kursesi , (kthim nuk ka ) e kjo është vetëm fjalë që e thotë ai, e ata kanë para tyre një perde (distancë periodike) deri në ditën […]

Gjërat të cilat e prishin agjërimin

Në raste të prishjes së agjërimit, na paraqiten dy situata të kompenzimit: -Gjëra të cilat e prishin agjërimin dhe obligohemi me Kaza (kompenzim) për ditën e prishur. -Gjëra të cilat e prishin agjërimin dhe që obligohemi me kaza dhe me Kefaret. Cështë KAZAJA dhe cështë KEFARETI?

Të kuptuarit e drejtë të Takvasë (devotshmërisë)

Nuk është tërë e mira(e kufizuar) të ktheni fytyrat tuaja kah lindja ose perëndimi, por mirësi e vërtetë është ajo e atij që i beson All-llahut, ditës së gjykimit, engjëjve, librit, lajmëtarëve dhe pasurinë që e do, ua jep të varfërve, udhëtarëve, lypësve dhe për lirimin e robërve, dhe ai që fal namazin, jep zeqatin, […]

Agjërimi dhe rregullat e tij në Islam

Agjërimi është shtyllë esenciale e Islamit, i cili ishte obligim te të gjithë fetë qiellore, poashtu edhe te feja Islame, dhe argumenti i obligimit të tij, është në Kuránin f.m dhe në hadithet e Muham-medit a.s dhe  të gjithë dijetarët Islam pa marrë parasysh kur jetuan dhe ku jetuan ata, janë në ujdi se është […]