Archive for September, 2014

Drejtësia në Islam

,, All-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga amoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim‘‘ (En-Nahl, 90). Hamdi i takon vetëm All-llahut të madhërishëm, përshëndetjet dhe selamet e përzemërta qofshin gjithmonë mbi Muham-medin s.a.w. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ndjekësit […]

Duaja e haxhinjëve në xhaminë ,,Bashkimi‘‘ Linz

Kushti i pestë i Islamit është haxhi, i cili kryhet duke udhëtuar në vendet e shenjta në Mek-ken e bekuar, dhe ku realizojmë një sërë obligimesh që janë të parapara në rregullat e haxhit. Si çdo vjet, edhe sivjet, shqiptarët musliman nga të gjitha trojet, por edhe nga R. e Austrisë, ja mësynë Qabes së […]

Kurbani dhe rregullat e tij në Islam

,, Ne me të vërtet, të dhamë ty shumë të mira, andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd, me të vërtetë urrejtësi ytë është farësosur‘‘ ( El-Kevther, 1-3). ,, Te All-llahu nuk arrin as mishi  as gjaku i tyre, por tek Ai arrin bindja e juaj‘‘ (El-Haxhxh,37). ,, Kush ka mundësi të therrë […]

Koncepti i moralit në Islam

,,Vërtet ti je në një shkallë të lartë të moralit‘‘ (El-Kalem,4) Hamdi i takon vetëm All-llahut të madhërishëm, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi mësuesin e njerëzimit, Muham-medin s.a.w, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ndjekësit e rrugës së tij gjer në ditën e gjykimit. Kënd e udhëzon All-llahu, nuk mundet […]

Haxhi, kushti i pestë i Islamit

,,Vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson (ai nuk e viziton); All-llahu nuk është i nevojshëm për (ibadetin që e bëjnë) njerëzit‘‘( Ali-Imran:97). ,,Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla: Dëshmia se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç All-llahut dhe se […]