Archive for November, 2014

Disa thënie (mësime) për ne ….

Tregohet se Hasan el Basriu ka thënë: Tre veta më kanë mësuar: I dehuri, fëmiu dhe femra. E pyetën, e si? Ai tha: Njëherë takova një të dehur, i cili lëkundej dhe i thashë: Kujdes o i ngrat se mos rrëzohesh. Ai ma ktheu: Nëse unë i dehur bie në baltë, nuk është gjë e […]

Të shoqërohemi me disa hadithe të Muham-medit s.a.w.

Ebu Hurejre r.a. përcjell se Muham-medi s.a.w. ka thënë: ,, Namazi i njeriut në xhemat është më i vlefshëm se namazi i atij në shtëpinë e tij apo diku tjetër për njëzet e ca shkallë. Kush merr abdest, në formën më të mirë, pastaj shkonë në xhami me të vetmin qëllim që ta falë namazin […]

Shenjat e besimit të sinqertë

,, Kur All-llahu ka vendosur për një cështje, ose i dërguari i Tij, nuk i takon( nuk i lejohet) asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që në atë cështje të tyre personale të bëjnë ndonjë zgjidhje tjetërfare. E kush e kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ai është larguar shumë largë së vërtetës‘‘ (Ahzab,36).

Shpërblimi pas durimit

,, Ne do t’ju sprovojmë me ndonjë frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria e nga jeta e edhe nga frytet, po ti jepju myzhde durimtarëve të cilët kur i godet ndonjë e pakëndshme thonë: ,, Ne jemi të All-llahut dhe vetëm tek Ai do të kthehemi! Të tillët janë që te Zoti i […]

Hixhreti – Ngjarje e rëndësishme në Islam

„Ata të cilët besuan, ata qe u shpërngulën dhe luftuan në rrugën e Allahut, ata meritojnë  të shpresojnë në mëshirën e Tij. Allahu falë shumë dhe është mëshirues.“1 „Në mos e ndihmofshi atë ( Pejgamberin) atë e ka ndihmuar Allahu: Kur ata që nuk besuan, e nxorrën atë vetë të dytin, kur që të dy […]