Archive for February, 2015

Sjellja e mirë, e obligueshme për njeriun besimtar

,, Pasha njeriun dhe Atë që e krijoi atë. Dhe ia mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten“ ( Esh-shems, 7-10). Falënderimi i takon vetëm All-llahut të Lartëmadhëruar, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi të […]

Kosova në shtatë vjetorin e pavarësisë së saj

,, Me të vërtetë, All-llahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë vetveten…. ( ER-RRad, 11)“. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra: Në këtë hutbe të kësaj xhumaje, me lejen e Krijuesit të gjithësisë, do të flasim për

Mundësit për tu përforcuar në fe (pjesa e dytë)

Të nderuar vëllezër besimtarë: Në hutben e kaluar përmendëm disa mundësi që besimtari  mundet të përforcojë veten e tij në fenë e All-llahut siq ishin sinqeriteti në gjithcka, lidhja e fortë me Kur’anin f.m dhe lidhja e fortë me parimet Islame në përgjithësi. Sot do të jetë pjesa tjetër e vazhdimit të  hutbes së kaluar […]

Mundësit për tu përforcuar në fe

Hamdi i takon vetëm All-llahut xh.sh. përshëndetjet dhe selamet i takojnë gjithmonë Pejgamberit a.s. Kënd e udhëzon All-llahu, nuk ka mundësi askush të e lajthitë, e kush  humbi nga e vërteta, vetëm Ai ka mundësi ta rikthejë  në të vërtetën përsëri. Sinqeriteti është njëra nga  mundësitë për tu përforcuar në fenë e All-llahut, e që […]

Jeto një jetë mesatare në çdo aspekt

,,Thuaj kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që All-llahu i krijoi për robërit e vet? Thuaj: ,,Ato janë në këtë botë për atë që besuan, e ditën e kijametit janë të posacme për ta. Kështu ia sqarojmë argumentet një populli që kupton. Thuaj: ,,Zoti im i ndaloi vetëm të këqijat e turpshme, le […]

Drejt një bote më të vyeshme

,, Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e All-llahut, kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e All-llahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh All-llahun‘‘ ( El-Ahzab, 21).” Hamdi i takon vetëm All-llahut xh.sh, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi të dërguarin e All-llahut, […]

Në paqë dhe në luftë vepro sipas Islamit

,, Dhe luftoni në rrugë të Zotit kundër atyre që ju sulmojnë, e mos e teproni, se All-llahu nuk i do ata që e teprojnë‘‘ (El-Bekare,190). Hamdi i takon vetëm All-llahut, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi Muham-medin s.a.w. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij […]