Archive for October, 2015

Hadithe të zgjedhura të Muham-medit a.s

Falënderimi i takon vetëm All-llahut xh.sh, selamet janë gjithmonë mbi Muham-medin a.s. familjen, shokët e tij dhe të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit. Vazhdojmë edhe këtë hutbe me disa hadithe të Pejgamberit a.s nga të cilat hadithe do të mundohemi ta përmirësojmë vetveten tonë, pastaj edhe familjet dhe shoqërinë tonë. Nga […]

Shoqata “BASHKIMI”- Linz ndihmoi refugjatët sirian

Nga ditët e para, kur në Austri u evidentuan nje numër i madh i emigrantëve sirian, Shoqata “BASHKIMI” filloi me aksione humanitare në përkrahje të tyre, duke ndihmuar në mënyra të ndryshme. Ndihmat e para që i´u dërguan refugjatëve, ishin kryesisht rroba dhe veshmbathje, të cilët për një kohë shumë të shkurtër, nga shpallja e lajmërimit, […]

Hixhreti i Muham-medit a.s, mësim i nevojshëm për të gjithë

,, Ata të cilët besuan, ata që u shpërngulën dhe luftuan në rrugën e All-llahut, ata meritojnë të shpresojnë në mëshirën e Tij. All-llahu falë shumë dhe është mëshirues’’ (El-Bekare, 218). Falënderimet i takojnë vetëm All-llahut të Plotëfuqishëm, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi mësuesin e njerëzimit Muham-medin a.s. familjen, shokët e tij dhe të […]

Rëndësia e kërkimit të diturisë në Islam (pjesa e dytë)

,, O ju që besuat, ruajeni  veten dhe familjen tuaj prej zjarrit, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët‘‘ ( Tahrim, 6). Falënderimet i takojnë vetëm All-llahut xh.sh, përshëndetjet qofshin mbi Muham-medin a.s familjen e tij, shokët dhe të gjithë ndjekësit e rrugës së tij deri në Ditën e Gjykimit. Të nderuar besimtarë, […]