Archive for March, 2016

Parimet e Muslimanit

,,O ju që besuat, kinie frikë All-llahun me një sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë (besimtarë)“ (Ali-Imran, 102). Këtë temën e sotme inshaAll-llahu do ta fillojmë me një ngjarje e cila kishte ndodhur në kohën e halifes Umer r.a në të cilën ngjarje shihet besimi, imani, drejtësia, bindja sinqeriteti dhe shumë […]